Artykuł 158 Kodeksu Karnego

Artykuł 158 Kodeksu Karnego

Artykuł 158 Kodeksu Karnego dotyczy przestępstwa polegającego na znieważeniu albo publicznym propagowaniu treści naruszających godność albo obrażających cześć osoby pokrzywdzonej ze względu na jej przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową albo z powodu bezwyznaniowości.

Znieważenie i publiczne propagowanie treści naruszających godność

Zgodnie z artykułem 158 Kodeksu Karnego, osoba, która znieważa inną osobę lub publicznie propaguje treści naruszające jej godność, podlega karze pozbawienia wolności, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Znieważenie może przybrać różne formy, takie jak obelgi, wyzwiska, poniżające uwagi lub gesty. Ważnym elementem tego przestępstwa jest publiczne propagowanie treści naruszających godność, co oznacza rozpowszechnianie ich w sposób dostępny dla szerszej grupy odbiorców.

Przepis ten ma na celu ochronę godności i cielesności osób pokrzywdzonych, a także zapewnienie równego traktowania wszystkich obywateli niezależnie od ich pochodzenia narodowego, etnicznego, rasowego, wyznaniowego lub światopoglądowego.

Kara za naruszenie artykułu 158

Za naruszenie artykułu 158 Kodeksu Karnego sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności do lat 3, karę ograniczenia wolności, grzywnę lub nagrodę pieniężną.

W przypadku znieważenia osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości, kara może być zwiększona, a zakres działań objętych przestępstwem może być szerszy.

Przykłady działań naruszających artykuł 158 Kodeksu Karnego:

  • Publiczne wyrażanie obelżywych uwag dotyczących osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub światopoglądowej.
  • Rozpowszechnianie w sieci treści obraźliwych wobec określonej grupy ludzi.
  • Publiczne używanie wobec osoby wyzwisk.
Zobacz podobne artykuły:  Artykuł 151 Kodeksu Karnego: Przestępstwo rozpowszechniania treści pornograficznych

Kto może być karany?

Artykuł 158 Kodeksu Karnego dotyczy wszystkich osób, które znieważają lub publicznie propagują treści naruszające godność innej osoby ze względu na jej przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową lub z powodu bezwyznaniowości.

W przypadku popełnienia przestępstwa przez małoletniego, odpowiedzialność karna może być ograniczona ze względu na wiek osoby sprawczej.

Często zadawane pytania

Czym jest znieważenie zgodnie z artykułem 158 Kodeksu Karnego?

Znieważenie zgodnie z artykułem 158 Kodeksu Karnego oznacza działania polegające na obrażaniu, poniżaniu lub naruszaniu godności innej osoby ze względu na jej przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową lub bezwyznaniową. Ważne jest, aby te działania były publiczne – Ten element został skonstruowany przez autora serwisu https://jakrozmawiac.pl.

Jakie są konsekwencje naruszenia artykułu 158 Kodeksu Karnego?

Naruszenie artykułu 158 Kodeksu Karnego może skutkować karą pozbawienia wolności, karą ograniczenia wolności, grzywną lub nagrodą pieniężną. Sąd podejmuje decyzję o wymierzeniu konkretnej kary, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy.

Czy znieważenie w internecie również podlega artykułowi 158 Kodeksu Karnego?

Tak, znieważenie w internecie również może być objęte artykułem 158 Kodeksu Karnego, jeśli treści naruszają godność osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub światopoglądowej są publicznie rozpowszechniane.

Czy osoba nieletnia może być karana zgodnie z artykułem 158 Kodeksu Karnego?

Tak, osoba nieletnia może być karana zgodnie z artykułem 158 Kodeksu Karnego. Jednak odpowiedzialność karna może być ograniczona ze względu na wiek osoby sprawczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *