Artykuł 183 Kodeksu Karnego

Artykuł 183 Kodeksu Karnego

Artykuł 183 Kodeksu Karnego dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej. Jest to jeden z przepisów polskiego prawa karnego, który reguluje odpowiedzialność za czyny związane z atakowaniem lub naruszaniem fizycznego dobra drugiego człowieka. Przestępstwo to ma duże znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa i godności jednostek, dlatego warto bliżej przyjrzeć się jego treści i konsekwencjom.

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej

Zgodnie z artykułem 183 Kodeksu Karnego, kto narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku, gdy następuje spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo uszczerbku na zdrowiu, którego skutki trwają dłużej niż 7 dni, sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Naruszenie nietykalności cielesnej oznacza w istocie zadanie drugiej osobie uszczerbku na jej zdrowiu lub zdrowiu jej bliskich, poprzez działania lub zaniechania, które bezpośrednio prowadzą do naruszenia fizycznego dobra. Przykłady takich czynów to pobicie, pobicia ze skutkiem śmiertelnym, uszkodzenie ciała czy znęcanie się nad inną osobą.

Karalność czynu i okoliczności łagodzące

Ważne jest, aby pamiętać, że przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej jest karalne tylko wtedy, gdy dokonane zostało bezpodstawnie lub w sytuacji, gdy sprawca działał w nadmiernym stanie obrony lub na skutek wywołania silnych emocji, które mogą stanowić okoliczność łagodzącą.

Kodeks Karny przewiduje również, że jeżeli sprawca dobrowolnie zrekompensuje szkodę wyrządzoną przez naruszenie nietykalności cielesnej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Oznacza to, że jeśli sprawca zadośćuczyni pokrzywdzonemu, np. pokryjąc koszty leczenia lub w inny sposób rekompensując poniesione straty, to może to wpłynąć na ostateczny wymiar kary orzekanej przez sąd.

Zobacz podobne artykuły:  Artykuł 63 kodeksu karnego

Znaczenie ochrony nietykalności cielesnej

Artykuł 183 Kodeksu Karnego ma na celu ochronę jednostek przed przemocą i naruszeniem ich podstawowych praw do bezpieczeństwa i godności. Zapewnia sprawiedliwość dla ofiar przestępstw oraz stanowi odstraszające przesłanie dla potencjalnych sprawców.

Przestrzeganie prawa dotyczącego nietykalności cielesnej jest niezwykle istotne w budowaniu społeczeństwa opartego na zasadach równości, szacunku i bezpieczeństwa. Każdy człowiek ma prawo do bezpiecznego i niestanowiącego zagrożenia otoczenia, dlatego należy podejmować wszelkie działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy fizycznej.

FAQs (Najczęściej zadawane pytania)

Czym jest artykuł 183 Kodeksu Karnego?

Artykuł 183 Kodeksu Karnego reguluje przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej. Stanowi on podstawę prawną do ścigania i karania osób, które atakują lub w inny sposób naruszają fizyczne dobro drugiego człowieka.

Jaka jest kara za naruszenie nietykalności cielesnej?

Zgodnie z artykułem 183 Kodeksu Karnego, za naruszenie nietykalności cielesnej sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub uszczerbku, który trwa dłużej niż 7 dni, kara wynosi od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.

Czy istnieją okoliczności łagodzące w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej?

Tak, Kodeks Karny przewiduje okoliczności łagodzące w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej. Na przykład, jeśli sprawca działał w nadmiernym stanie obrony lub na skutek wywołania silnych emocji, sąd może wymierzyć niższą karę.

Jakie znaczenie ma ochrona nietykalności cielesnej?

Ochrona nietykalności cielesnej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i godności jednostek. Przestrzeganie prawa w tym zakresie pomaga w budowaniu społeczeństwa opartego na zasadach równości, szacunku i bezpieczeństwa dla wszystkich.

Czy można złagodzić karę za naruszenie nietykalności cielesnej poprzez zadośćuczynienie pokrzywdzonemu?

Tak, jeżeli sprawca dobrowolnie zrekompensuje szkodę wyrządzoną przez naruszenie nietykalności cielesnej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Wpłynie to na ostateczny wymiar kary orzekanej przez sąd.

Zobacz podobne artykuły:  Artykuł 57 Kodeksu Karnego
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *