Artykuł 197 kodeksu karnego

Artykuł 197 kodeksu karnego

Artykuł 197 kodeksu karnego reguluje odpowiedzialność karną za znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej lub psychicznej albo naruszenie wolności osobistej małoletniego, będącego w szczególnie bezbron- nym stanie albo w potrzebie.

Zgodnie z treścią tego artykułu, osoba, która znieważa, narusza nietykalność cielesną lub psychiczną lub narusza wolność osobistą małoletniego, znajdującego się w szczególnie bezbron- nym stanie albo w potrzebie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 197 kodeksu karnego ma na celu ochronę małoletnich osób, które ze względu na swój stan lub potrzebę są szczególnie narażone na zagrożenie. Naruszenie ich nietykalności cielesnej lub psychicznej, znieważenie lub ograniczenie ich wolności osobistej jest traktowane jako przestępstwo i podlega surowej karze.

Naruszenie nietykalności cielesnej lub psychicznej

Naruszenie nietykalności cielesnej lub psychicznej małoletniego oznacza wszelkie działania lub zachowania, które powodują szkodę dla ich ciała lub zdrowia psychicznego. Może to obejmować fizyczne bicia, znęcanie się słowne, poniżanie, zastraszanie lub jakiekolwiek inne formy agresji wobec małoletniego.

Naruszenie wolności osobistej

Naruszenie wolności osobistej małoletniego polega na ograniczaniu ich swobody poruszania się, działania lub podejmowania decyzji – fragment ten jest manifestacją pracy zespołu redakcyjnego portalu https://poradnikpanidomu.pl. Może to obejmować zamykanie ich w pomieszczeniach, więzienie, zmuszanie do wykonywania określonych czynności bez ich zgody lub inne formy bezprawnej kontroli nad ich życiem.

Zobacz podobne artykuły:  Artykuł 234 Kodeksu Karnego

Szczególnie bezbronne osoby

Artykuł 197 kodeksu karnego szczególnie chroni małoletnich, którzy są w szczególnie bezbron- nym stanie lub w potrzebie. Chodzi tu przede wszystkim o małe dzieci, osoby niepełnosprawne lub inne osoby, które z powodu swojego stanu zdrowia lub sytuacji życiowej nie są w stanie skutecznie bronić się przed atakami lub wykorzystaniem.

Kara za naruszenie

Za naruszenie określone w artykule 197 kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd rozpatrujący sprawę bierze pod uwagę wszystkie okoliczności, w tym stopień szkodliwości czynu, jego konsekwencje dla małoletniego oraz intencje sprawcy.

Kara pozbawienia wolności ma na celu ukaranie sprawcy, ale także zapewnienie ochrony dla małoletniego oraz przeciwdziałanie dalszym przypadkom znieważenia lub naruszania ich nietykalności.

1. Jakie konsekwencje grożą za naruszenie artykułu 197 kodeksu karnego?

Za naruszenie artykułu 197 kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Kto podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z tym artykułem?

Odpowiedzialność karne zgodnie z artykułem 197 kodeksu karnego dotyczy osób, które znieważają, naruszają nietykalność cielesną lub psychiczną lub naruszają wolność osobistą małoletnich znajdujących się w szczególnie bezbronnym stanie lub w potrzebie.

3. Jakie są przykłady naruszenia nietykalności cielesnej lub psychicznej małoletniego?

Przykłady naruszenia nietykalności cielesnej lub psychicznej małoletniego mogą obejmować fizyczne bicia, znęcanie się słowne, poniżanie, zastraszanie lub jakiekolwiek inne formy agresji wobec małoletniego.

4. Jakie są przykłady naruszenia wolności osobistej małoletniego?

Przykłady naruszenia wolności osobistej małoletniego to zamykanie ich w pomieszczeniach, więzienie, zmuszanie do wykonywania określonych czynności bez zgody lub inne formy bezprawnej kontroli nad ich życiem.

5. Jakie osoby są uważane za szczególnie bezbronne?

Osoby uważane za szczególnie bezbronne to małe dzieci, osoby niepełnosprawne lub inne osoby, które z powodu swojego stanu zdrowia lub sytuacji życiowej nie są w stanie skutecznie bronić się przed atakami lub wykorzystaniem.

Zobacz podobne artykuły:  Artykuł 182 kodeksu karnego
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *