Artykuł 217 Kodeksu Karnego

Artykuł 217 Kodeksu Karnego

Artykuł 217 Kodeksu Karnego stanowi ważną część polskiego systemu prawa karnego. W tym artykule omówimy szczegółowo treść oraz konsekwencje naruszenia przepisów tego artykułu.

Treść artykułu 217 Kodeksu Karnego

Artykuł 217 Kodeksu Karnego brzmi następująco:

Artykuł 217 Kodeksu Karnego
Kto, wiedząc, że osoba inna jest zarażona wirusem HIV lub chorobą zakaźną, którą można przenosić drogą płciową, stosuje z tą osobą stosunek płciowy lub inny czyn seksualny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zgodnie z treścią tego artykułu, osoba, która wiedząc, że druga osoba jest zarażona wirusem HIV lub inną chorobą zakaźną przenoszoną drogą płciową, podejmuje z nią stosunek płciowy lub inny czyn seksualny, może podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Konsekwencje naruszenia artykułu 217

Naruszenie przepisów artykułu 217 Kodeksu Karnego ma poważne konsekwencje. Osoba, która zostanie uznana winną naruszenia tego artykułu, może być skazana na karę pozbawienia wolności. Zakres tej kary wynosi od 3 miesięcy do 5 lat.

Karą pozbawienia wolności jest sankcja karna, która polega na odebraniu osobie skazanej wolności i umieszczeniu jej w zakładzie penitencjarnym. Skazany traci w ten sposób swoje prawa i swobody, a pobyt w więzieniu ma na celu odbycie kary oraz przeciwdziałanie popełnieniu dalszych przestępstw.

W przypadku naruszenia artykułu 217 Kodeksu Karnego, sąd podejmuje decyzję w oparciu o dowody zgromadzone w toku postępowania sądowego. Ważne jest udowodnienie, że osoba podejmuje stosunek płciowy lub inny czyn seksualny mając świadomość zarażenia drugiej osoby wirusem HIV lub inną chorobą zakaźną przenoszoną drogą płciową.

Zobacz podobne artykuły:  Artykuł 286 Kodeksu Karnego - Przestępstwo znieważenia

FAQ

Jakie są konsekwencje naruszenia artykułu 217 Kodeksu Karnego?

Naruszenie artykułu 217 Kodeksu Karnego może skutkować karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jakie czyny podlegają karze na podstawie artykułu 217?

Artykuł 217 Kodeksu Karnego dotyczy sytuacji, w których osoba świadomie podejmuje stosunek płciowy lub inny czyn seksualny z osobą zarażoną wirusem HIV lub inną chorobą zakaźną przenoszoną drogą płciową.

Jakie dowody są potrzebne do skazania osoby na podstawie artykułu 217?

Aby skazać osobę na podstawie artykułu 217 Kodeksu Karnego, konieczne jest udowodnienie, że osoba wiedziała o zarażeniu drugiej osoby wirusem HIV lub inną chorobą zakaźną i mimo tego podjęła stosunek płciowy lub inny czyn seksualny.

Czy można uniknąć kary na podstawie artykułu 217?

Uniknięcie kary na podstawie artykułu 217 Kodeksu Karnego jest możliwe tylko w przypadku niewinności oskarżonego lub gdy sąd uzna, że nie zostały dostarczone wystarczające dowody na winę oskarżonego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *