Zwolnienie ze składek ZUS dla mikrofirm – Tarcza Antykryzysowa!

Czy Twoja firma jest mikro? Nie wiesz, jak skorzystać z Tarczy Antykryzysowej? Ten post pokaże Ci, jakie korzyści odnieść można dzięki zwolnieniu ze składek ZUS! Poznaj warunki ulg oraz możliwości refundacji, które oferuje ta tarcza. Sprawdź, jak mikrofirma może wykorzystać możliwości, jakie oferuje rząd, aby chronić przedsiębiorców i pomóc im przetrwać ten trudny czas.

Jakie składki należy opłacać, jeśli mikrofirma spełnia warunki do zwolnienia ze składek ZUS?

Mikrofirma, aby uzyskać zwolnienie ze składek ZUS, musi spełnić określone warunki określone przez Tarczę Antykryzysową. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, firma będzie mogła jedynie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (zdrowotne i emerytalne) oraz ubezpieczenie chorobowe, a także składki na Fundusz Pracy.

Aby skorzystać z zwolnienia ze składek ZUS, mikrofirma musi spełnić następujące warunki: musi mieć mniej niż 9 pracowników, a także obroty netto w wysokości mniejszej niż 1 820 000 zł w roku 2019. Ponadto, firma nie może mieć zaległości w opłacaniu składek.

Jeśli firma spełnia powyższe warunki, może otrzymać zwolnienie ze składek ZUS, co oznacza, że będzie mogła płacić tylko składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie chorobowe i Fundusz Pracy. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe należy opłacać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast składka na Fundusz Pracy należy opłacać do Urzędu Skarbowego.

Składka na ubezpieczenia społeczne wynosi 9,76% wynagrodzenia brutto i dzieli się na składki na ubezpieczenie emerytalne (7,75%) i składki na ubezpieczenie zdrowotne (2,45%). Z kolei składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% wynagrodzenia brutto i jest płacona wyłącznie do ZUS. Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% wynagrodzenia brutto i jest płacona do Urzędu Skarbowego.

Jeśli mikrofirma spełnia warunki do zwolnienia ze składek ZUS, powinna opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie chorobowe i Fundusz Pracy. Składki te są płacone do odpowiednich instytucji: składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie chorobowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a składka na Fundusz Pracy do Urzędu Skarbowego.

Zobacz podobne artykuły:  Atmosfera w Pracy - Czemu Jest Taka Ważna?

Jakie korzyści może otrzymać mikrofirma na mocy tarczy antykryzysowej?

Tarcza antykryzysowa to szereg instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wśród nich znajdują się korzyści dla mikrofirm , które są szczególnie narażone na skutki wywołane przez Covid-19.

Mikrofirmy mogą skorzystać z zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na które są zobowiązane. Zwolnienie jest możliwe w przypadku utraty dochodu w wyniku aktualnej sytuacji. Przedsiębiorcy, którzy wykazują co najmniej 20% spadek dochodów w porównaniu do poprzedniego okresu, mogą skorzystać z ulgi. Wnioski o zwolnienie składek złożone do 30 czerwca 2020 roku są weryfikowane, a środki wypłacane są w terminie do 14 dni.

Mikrofirmy mogą skorzystać także z dopłat do wynagrodzeń dla pracowników. Przy tej formie wsparcia pracodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet do 50% wynagrodzenia pracownika, jeśli spełniony został określony warunek. Jest nim obniżenie wynagrodzenia pracownika, w porównaniu do poprzedniego okresu, o co najmniej 20%.

Aby nie dopuścić do wypłaty wynagrodzeń ponad ustalone limity, pracodawcy mogą skorzystać z dopłat do składek ZUS , czyli złożyć wniosek o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet do 50% składek ZUS, o ile wykazuje co najmniej 15% spadek dochodu w porównaniu z poprzednim okresem.

Tarcza antykryzysowa zapewnia mikrofirmom także możliwość skorzystania z ulgi w czynszach . Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania dofinansowania do czynszu w wysokości do 50% w stosunku do należności. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wykazania, że wystąpiło co najmniej 20% obniżenie dochodu w porównaniu do poprzedniego okresu.

Podsumowując, mikrofirmy mogą skorzystać z zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dopłat do wynagrodzeń pracowników czy dopłat do składek ZUS oraz ulgi w czynszach. Wszystkie te instrumenty wsparcia są dostępne dla mikrofirm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa.

Jakie składki ZUS mogą być zwolnione w przypadku mikrofirm?

Mikrofirmy, czyli małe przedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie 9 pracowników, w wyniku zaostrzonych warunków gospodarczych związanych z pandemią koronawirusa, mogą liczyć na zwolnienie z niektórych składek ZUS.

Zobacz podobne artykuły:  Przetrwanie pracowników w czasie pandemii COVID-19

Osoby prowadzące mikrofirmy mogą skorzystać z możliwości obniżenia składek w postaci: zwolnienia z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 100%, zwolnienia z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 50%, a także obniżenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o połowę.

Zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy mikrofirm, które nie osiągnęły przychodu w wysokości większej niż 1,2 miliona złotych w marcu br., a także tych, których przychód obniżył się w stosunku do przychodu uzyskanego w marcu 2019 roku o minimum 15%. Zwalnianie z tej składki obowiązuje od kwietnia do czerwca 2020 roku.

Zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne obejmuje przedsiębiorców, których przychód nie przekroczył 1,2 miliona złotych w marcu 2020 roku, a także tych, których przychód obniżył się w stosunku do przychodu uzyskanego w marcu 2019 roku o minimum 15%. Zwolnienie to może być stosowane w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku.

Obniżenie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczy mikrofirm, których przychód nie przekroczył 1,2 miliona złotych w marcu 2020 roku, a także tych, których przychód obniżył się w stosunku do przychodu uzyskanego w marcu 2019 roku o minimum 15%. Obniżony poziom składek obowiązuje w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku.

Mikrofirmy powinny jednak pamiętać, że składki te będą musiały zostać nadpłacone w ciągu następnych 12 miesięcy, aby uregulować należności. Więcej szczegółów dotyczących zwolnień z opłacania składek ZUS znajduje się w specjalnym dekrecie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2020 roku.

Jakie warunki musi spełnić mikrofirma, aby otrzymać zwolnienie ze składek ZUS?

Mikrofirmy mogą skorzystać z możliwości zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały wprowadzone jako część Tarczy Antykryzysowej . Warunkiem jest, aby firma spełniała określone kryteria, aby uzyskać pomoc.

Aby móc skorzystać z zwolnienia, mikrofirma musi spełnić następujące warunki:

  • Firma musi być zarejestrowana jako mikrofirma , czyli musi spełnić definicję przewidzianą w art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
  • Przedsiębiorca musi zadeklarować spadek przychodów w porównaniu do poprzedniego okresu, który może wynosić od 15 do 100 procent.
  • Spadek przychodów musi być skutkiem wstrzymania lub ograniczenia działalności gospodarczej w związku z przyjętymi w związku z epidemią COVID-19 przepisami prawa.
  • Firma musi być ubezpieczona w ZUS na dzień 1 marca 2020 r.
  • Mikrofirma nie musi składać wniosku o zwolnienie z opłacania składek w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r., wystarczy, że wpłaci składkę za marzec 2020 r.

Jeśli mikrofirma spełni powyższe warunki, to otrzyma zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne od kwietnia do grudnia 2020 roku i zwrócone zostaną wszystkie wpłacane składki od początku roku. Dodatkowo, mikrofirma będzie zwolniona z opłacania składek za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. W przypadku, gdy wpłacona składka za marzec 2020 roku będzie wyższa niż składki do odliczenia, to nadpłata zostanie zwrócona.

Mikrofirma musi jednak pamiętać, że jeśli w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. nastąpi wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego okresu, to zwolnienie z opłacania składek ZUS zostanie cofnięte.

Co oznacza pojęcie „mikrofirma”?

Mikrofirma to określenie formalne, które wywodzi się z przepisów Unii Europejskiej. Mikrofirma jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 osób i osiągające roczny obrót netto do 2 milionów euro lub posiadające roczny bilans do 2 milionów euro. Zgodnie z europejskim prawem, mikrofirmy są zwolnione od konieczności przestrzegania wielu wytycznych i przepisów, które obowiązują większe przedsiębiorstwa.

Polskie prawo przewiduje sklasyfikowanie firm według wielkości ich działalności. Mikrofirma to firma, która zatrudnia do 9 osób i osiąga maksymalny roczny obrót netto do 2 milionów złotych oraz maksymalny roczny bilans do 2 milionów złotych. Przedsiębiorstwa o takich wielkościach mogą być zwolnione z obowiązku odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Mikrofirmy są chronione przy pomocy tarczy antykryzysowej. Dzięki niej, w 2020 roku, wiele mikrofirm może skorzystać z mikropożyczek, wsparcia finansowego czy ulg w opłacaniu składek do ZUS. Ustawa antykryzysowa daje możliwość zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek do ZUS dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych w mikrofirmach. Ponadto, mikrofirmy mogą otrzymać wsparcie w postaci zasiłków postojowych dla pracowników i dotacji na czynsz.

Mikrofirmy są ważnym elementem polskiego rynku pracy. Większość firm w Polsce to mikrofirmy. Dzięki ustawie antykryzysowej, wielu właścicieli mikrofirm może skorzystać z różnych form wsparcia, które mają na celu ułatwienie im przetrwania w trudnym okresie.

Zobacz podobne artykuły:  Kiedy Pracownikowi Przysługuje Odprawa?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *